20170305

Hôm qua là một ngày tôi thấy làm việc có năng suất, không nhiều nhưng có vẻ hiệu quả, mặc dù dạo này tôi có vẻ lười việc di chuyển tới trường, đi lại hết gần 1tiếng rưỡi một lượt 😦

Hôm qua đầu tôi cũng laị ngập ngụa ý nghĩ, chẳng nhớ là nghĩ gì khi ở MRT khi đợi đi ăn với QA. Tôi phải tự nhắc mình không được lost in your thoughts.

À, đúng rồi chuyện học nói.

T6 cô senior manager mới có đến, cô có bảo là tôi look like her niece, lúc đó tốt nhất tôi không nên nói gì mà chỉ cần mìm cười đáp lại; không cần phải nói câu thừa thãi là rất nhiều người bảo tôi trông giống một ai đó, khuôn mặt tôi có vẻ popular. lol, it adds no value (even negative value?).

Thứ 2, khi mình order hay command người khác giúp mình làm việc gì đó, thì tốt nhất nên dùng thể bị động ví như: can i have it a bit brown please! nghe đỡ bossy

không hiểu sao bao nhiêu thứ mà khi viết nó lại dryness thế này?

Trong lòng tôi là nỗi nhớ, thôi dược rồi được rồi, hãy biến đau thương thành hành động nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s